Kurss profesionālā maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 1.gada maģistrantiem 
Kursa apjoms - 2 KRP / Volume - 2 creditpints (3 ECTS)
Gala pārbaudījums - ieskaite
Lektors - lektors, Mg.sc.comp. Dzintars Tomsons