Kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" un profesionālā bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 2.gada studentiem 2014.gada rudens semestrī
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti
Kursa pārbaudījums: eksāmens