Object-Oriented Analysis and Modelling
Kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" un profesionālā bakalaura "Informācijas tehnoloģija" 2.gada studentiem 2016.gada pavasarī
Kursa apjoms: 2 KRP
Docētājs: lektors Mg.sc.comp.Dzintars Tomsons