Kurss profesionālā bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 1,gada studentiem 2018.gada pavasara semestrī
Kursa apjoms - 2 kredītpunkti (2 KRP)