Studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 4.gada studentiem (1 KRP; ieskaite)